Utvidelse Kvalsberg steinbrudd, Karsløy - detaljreguleringsplan

Oppdragsgiver: 
Karlsøy kommune

Konsekvensutredning

Planen legger til rette for utvidelse av eksisterende masseuttak og utskipningskai på Vannøya. Planområdet dekker et område på 
ca 316,5 daa.

Størrelse: 
316,5 daa
Prosjektinformasjon: 
Detaljreguleringsplan
År: 
2015

Tiltaket er av en slik størrelse og art at det utløser krav om konsekvensutredning. Tiltaket medfører en rekke problemstillinger som er vurdert i planarbeidet. Som del av konsekvensutredning er det i samarbeid med Cowi og Grindaker Landskapsarkitekter utarbeidet utredninger for bl.a. forurensning (luft, vann, støy), landskapsbilde, trafikale forhold, i tillegg til undersøkelser av kulturminner i området.

Aina Bjerke

+47 41808447