Strandkanten K12-14

Oppdragsgiver: 
Nord - Eiendomsutvikling AS

Reguleringsplanen skal legge til rette for boligbebyggelse med parkering, bevertning og kontor, samt felles uteområder. Planområdet ligger i Strandkanten boligbydel, inntil Strandveien, og grenser til felles uteoppholdsområde i øst og sjøpark i nord. 

Størrelse: 
5,5 daa / BRA ca 9200 m2 + parkering
Prosjektinformasjon: 
Detaljregulering med programskisser
År: 
2012-2014

Området er sentrumsnært, med gode gangforbindelser og felles uteoppholdsrom. Trafikk i Strandveien medfører støyproblematikk som må løses i bebyggelsen og for utearealer. Planområdet omfatter balløkke og del av strandpromenaden.

Boligene i søndre del av området er løst som en U-blokk som skjermer mot Strandveien og åpner for utsikt og sol for leilighetene. Høyden er avtrappende fra 6 etasjer i nord til 3 og 4 etasjer i sør og øst. Bebyggelsen samles rundt felles uterom med adkomst fra Strandveien via åpninger i bebyggelsen og trapp til balløkka. Eksisterende bygninger i nr. 90 skal beholdes som i dag. I nord er boliger løst som lamellblokk med hovedfasade mot sør, med tilbaketrukket fasadeliv og lavere høyde mot Strandveien i tråd med eksisterende bebyggelse.

Alle leilighetene er løst gjennomgående med adkomst fra trapperom eller korridor. Parkering er løst i felles anlegg under bebyggelsen. Det er lagt vekt på utsikt, gode solforhold, tilgjengelighet og gangforbindelse gjennom området.

 

Aina Bjerke

+47 41808447