SPAR-butikk, utvidelse - Tomasjordnes, Tromsø

Oppdragsgiver: 
Norgesgruppen ASA
Utvidelse av eksisterende matbutikk på Tomasjordnes til totalt 3000m2.
Ny del utgjør ca.1300m2 og omfatter salgsareal, varemottak og lager, søppelhåndtering, adskilt flaskelevering og nødvendig personalrom for de ansatte inkl. kontor.
Størrelse: 
BRA 1300 m2
Prosjektinformasjon: 
Programskisser, forprosjekt/rammesøknad - tilbygg
År: 
2011-2012
I kjeller er innarbeidet parkeringsareal i hht reguleringsplanens krav både for beboere og de ansatte i butikken. Innkjøring fra vest og med mulighet til intern forbindelse til butikkarealet og fremtidig boligblokk på del av butikken. På bakkeplan er det tilrettelagt for utvidet parkering mot sør og øst.
Utearealet mot sør er tilrettelagt for felles grøntareal med gangforbindelse til områdene på oversida av Tomasjordveien og til blokkbebyggelsen mot vest samt forretningen i nord.
Butikkarealet er utvidet i forlengelsen av eksisterende forretningsareal mot sør.
All varelevering er på vestsida av anlegget og adskilt fra kundeparkeringen. Eksisterende bygnignsmasse er utbedret og pusset opp. Tidligere hovedinngang mot nord er utbedret/ny.
Arkitektur og materialbruk
Ny del er tilpasset eksisterende anlegg i form og konstruksjon. Det utføres i stål- og betongkonstruksjon. Utvendig benyttes platekledning tilpasset farge på Spar-butikk og materialbruk i eksisterende anlegg. I personaldelen er det lagt vekt på godt med dagslys og lyse lokaler. Hele anlegget er univereselt tilgjengelig.

Inger Reiersen

+47 47416066