Sommerlyst ungdomsskole - prekvalifisering og konkurranse

Oppdragsgiver: 
Tromsø kommune/Bjørn Bygg

Prosjektet er utkast i konkurranse for totalprosjekt i regi av Tromsø kommune. Konkurranseforslaget skulle legge til rette for parallell utbygging og drift av størst mulig del av eksisterende skolebygg. Vårt forslag var basert på å ivareta  gode arbeidsforhold for elever og ansatte, gode utearealer med sol og klimaskjerming, samt en best mulig tomte- og driftsøkonomi.

Nye bygninger, adkomstarealer og skolegårder er plassert mhp å optimalisere utearealene og gi et størst mulig sammenhengende uterom. Kjørearealer og andre arealer som må brøytes er begrenset til et nødvendig minimum. Dette bidrar til en god driftsøkonomi.

Prosjektinformasjon: 
Prekvalifisering og konkurranse
År: 
2013

Bygningsmassen fordeles på begge sider av ei innvendig gate langs terrengfall på tomta. Inn mot bakken plasseres funksjoner uten behov for dagslys, samt store fellesfunksjoner. På solsida, ut mot skolegården, plasseres hjemmeområdene og lærerrom. Gata er ryggraden i skolen. Her møtes alle på vei til og fra. Små bruer, tilbaketrekninger, plantevegger og overlys gir variasjon og spenning. I tilbaketrekningene er stillerom, plass for grupper og små «huler». Inntil gata ligger kunnskapstrappen med amfi for større samlinger. 

Hjemmeområdene utgjør samlet mer enn halvparten av skolens areal. De er gitt optimale forhold med gode lysforhold og direkte kontakt med utearealene. Samtidig gir plasseringa langs den innvendige gata god spredning av elevene og gode møteplasser. Hjemmeområde 7 er plassert sammen med de andre, men bør absolutt legges i første etasje nær kjøreadkomsten.  

Prosjekterende: 
Sivilark.MNAL Aina Bjerke
Sivilark. MNAL Frida H. Paulsen
Sivilark. MNAL Inger Reiersen
Sivilark. MNAL Lars Krane
Arkitekt MAA Nikolaj B. Johansen 
Arkitekt MNAL Paul B. Pincus
 

 

Aina Bjerke

+47 41808447