Solneset skole - Utvidelse - Forprosjekt

Oppdragsgiver: 
Tromsø kommune - Utbyggingsavdelingen

Solneset skole skal utvides fra dagens elevtall på 200 til en elevkapasitet på 350 elever, samtidig som midlertidig paviljongbygning skal fjernes og erstattes med permanente fasiliteter. Utvidelsen skal gi rom for 4 nye hjemmeområder med tilhørende lærerarbeidsarealer. Som del av prosjektet inngår utbedring av eksisterende trafikksituasjon og parkeringsarealer, samt oppgradering og utvidelse av skolens utearealer. 

Størrelse: 
2400 m2 BTA
Prosjektinformasjon: 
Utvidelse - Forprosjekt
År: 
2015 - 2016

Eksisterende skolebygning er en langstrakt bygning med lange korridorforbindelser. Spesialrom/ gymsal ligger i 1. etasje med inngang fra nord, mens klasserom ligger i 2. etasje med inngang fra sør. Utfordring ved plassering av tilbygget, har vært å skape funksjonell sammenheng mellom nye hjemmeområder, spesialrom og gymsal, og samtidig oppnå kortest mulig avstander i skolen. Tilbygget er derfor plassert like sør for gymsalen, nær kommunikasjonsareal, med trapp og heis til spesialrom i 1. etasje.

Det har vært viktig å bevare mest mulig uteareal på sørsida av skolen, og skape oversiktlige og gode uterom. Skolen ligger inntil naturområde med stigende terreng sør for skolen. Tilbygget går over 3 etasjer, og tar opp terrengforskjeller på tomta. Utearealene er planlagt for ulike aldersgrupper tilknyttet ulike nivåer i bygning. I det skrånende terrenget mot sør, er det lagt inn terrasseringer og ramper for opphold og trinnfri adkomst til 3. etasje. 

Prosjekterende: 

Sivilark. MNAL Aina Bjerke
Sivilark. MNAL Marjo K. Jussila

PGL:

Sivilark. MNAL Paul B. Pincus 


 

Aina Bjerke

+47 41808447