Solneset skole - Utvidelse - Forprosjekt

Oppdragsgiver: 
Tromsø kommune - Utbyggingsavdelingen

Solneset skole er utvidet for å gi økt elevkapasitet fra 200 til 350 elever, og for å erstatte eksisterende paviljongbygning. Utvidelsen gir rom for 4 nye hjemmeområder med tilhørende lærerarbeidsarealer.

 

Størrelse: 
2400 m2 BTA
Prosjektinformasjon: 
Utvidelse - Forprosjekt/detaljprosjekt
År: 
2015 - 2018

Utfordringa ved plasseringa av tilbygget har vært å skape enfunksjonell sammenheng mellom nybygg og eksisterende bygning, og samtidig oppnå kortest mulige avstander i skolen.  Det har vært viktig å bevare mest mulig uteareal på sørsida av skolen, og skape oversiktlige og gode uterom.  Tilbygget utgjør tre etasjer og tar opp terrengforskjeller på tomta.  Som del av prosjektet inngår utbedring av eksisterende trafikksituasjon og parkeringsarealer, samt oppgradering og utvidelse av skolens utearealer.  Utearealene er planlagt for ulike aldersgrupper.  I det skrånende terrenget mot sør, er det lagt inn terrasseringer og ramper for opphold og trinnfri adkomst til 3. etasje. 

Arkitekt:

Sivilark. MNAL Aina Bjerke

Arkitekt Ruth Pedersen

Sivilark. MNAL Marjo K. Jussila

Sivilark.MNAL Inger Reiersen

PGL:

Sivilark. MNAL Paul B. Pincus 


 

Aina Bjerke

+47 41808447