Skoghagen barnehage, Alta

Oppdragsgiver: 
Alta kommune
Det skal etableres en 7-avdelingsbarnehage som kan bygges ut i etapper ; BT I med 5 avdelinger og BT II med 2 avdelinger
Størrelse: 
1711 m2 BTA
Prosjektinformasjon: 
Skisseprosjekt
År: 
2014
Det er lagt til grunn en avdeling for 24 barn. I tillegg er det ei samlet personalavdeling.
Avdelingene er satt sammen slik at de danner et skjermet uteareal som helst bør være
sør- eller sørvest vendt slik at bygningskroppen gir le for generende vind fra nord.
Formen kan settes sammen i ulike mønster - derav navnet «Larven». I mellomrommene /
knekkpunktene åpnes for ulike fellesrom/servicerom/aktiviteter.
Den sørvendte sida er overdekt med gangforbindelse til utearealet og adkomst til p-plass
som kan være både for endene eller på baksida. Service- og personalinngang kan være
adskilt og mot nord.
 
Hver avdeling har mye dags- og gjennomlys, og gangarealet er søkt integrert i lekearealet. 
Parkering legges nord for bygget i den grad det er mulig slik at uteområder kan benyttes til opphold og lek.
 
Medarbeidere: 
Sivilarkitekt MNAL Inger Reiersen