REMA 1000-forretning, Evjenveien 120 - Tromsø

Oppdragsgiver: 
Evjenveien 120 AS
Forretningen planlegges oppført på areal som er regulert til næring. I 2011 ble det gitt dispensasjon for justering av noen formålsareal inkl justet plassering av butikk med tilstøtende parkerings- og grøntareal. Det ble også tillatt parkering på taket samt en mindre høydeoverskridelse.  Våren 2015 byggemeldes ny forretning på ca.1000m2 BRA forretningsareal og  ca. 70 parkeringsplasser.
Størrelse: 
BRA 1000 m2
Prosjektinformasjon: 
Programskisser, forprosjekt/rammesøknad
År: 
2010-2015
Bygningen plasseres med en avkjørsel fra  Evjenveien og inn i terrenget ned mot Tomasjordveien. En mindre del av bygningen blir en etasje over Evjenveien. Resterende er takparkering, ca. 1,5 m over veinivå. 
 
Forretningen henvender seg med all sin virksomhet mot vest. Her er stort parkeringsareal mot Tomasjordveien, adskilt/omrammet av et grønt belte. Inngangen er lengst mot sør. Hele fronten er overdekt og med plass for benker og grønt. I nordenden er varelevering med lagerfunksjoner. Vareleveringen forutsettes utført til avgrendsede tider av døgnet når p-plassen ikke er i bruk.
 
Det er kjøreadkomst på sørsida av bygningen helt frem til alle innganger. Adkomstveien har adskilt gangforbindelse. Fra takparkeringen er det heis ned til butikken.  Personlrom er over inngangspartiet med egen trappeforbindelse og heistilgang.
 
Arkitektur og materialbruk:
Bygningen utføres av betongelementer i dekket på stålsøyler. Det benyttes platekledde vegger. Utvendig korrugerte plater og farge og materialbruk tilpasses Remas profil.  Mot terreng er det betong. Det er lagt vekt på gode dagslysforhold både i personaldel og inn i butikklokalet og generelt lyse lokaler. Hele anlegget er univereselt tilgjengelig.

Inger Reiersen

+47 47416066