Fossen Vest - områdereguleringsplan med KU

Oppdragsgiver: 
Vadsø kommune

Borealis Arkitekter as er engasjert av Vadsø kommune til å utarbeide områdereguleringsplan for Fossen vest i Vadsø.

Fossen vest utgjør et sentrumsnært område vest for Fossevegen, med boliger, flere offentlige institusjoner, barne- og ungdomsskole, samt idrettsanlegg. Det er gangavstand fra Fossen ungdomsskole til sentrum, og nærhet til lysløype og friluftsområder nord for byen. 

Prosjektinformasjon: 
Områdereg.plan med KU
År: 
2012

Planen legger til rette for utbygging av ny barneskole vest for eksisterende ungdomsskole, samt fremtidige utvidelser av helsesenteret og eksisterende helse- og omsorgsfunksjoner, og omfatter i tillegg eksisterende ungdomsskole, Vadsø helsesenter med syke- og omsorgssenter, samt omsorgsboliger i Bekkefaret og Fossesvingen. Planen skal også legge til rette for gang- og sykkelforbindelser i området, samt parkering og biladkomst til de ulike funksjoner. Planen dekker et område på ca 168,5 dekar.

Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Det er gjennomført konsekvensutredning av arealbruk, trafikkforhold, naturmangfold, friområder og folkehelse, samt barn og unges oppvekstsvilkår. I planområdet er det registrert forekomst av arten finnstjerneblom som er vurdert som rødlisteart, og som inngår i Handlingsplan for 10 trua karplanter i Finnmark. Det ble parallelt gjennomført tilleggskartlegging av artens utbredelse i området, som ble utført av Ecofact. På grunnlag av kartlegging ble det innarbeida en rekke avbøtende tiltak i reguleringsplanen, i første rekke slik at man kan bevare finnstjerneblom i området der den finnes. I tillegg er det gjennomført flytting av habitat som ble direkte berørt av barneskolens plassering. 

Prosjekterende: 
Sivilark. MNAL Aina Bjerke

Aina Bjerke

+47 41808447