Forsøket - boliger - planforslag og illustrasjoner

Oppdragsgiver: 
Steni Eiendom AS

Planforslag og mulighetsstudie som viser plassering av nybygg som skal romme forretning og boligdel.

Størrelse: 
3,9 daa (boligformål 370 m2)
Prosjektinformasjon: 
Planforslag og illustrasjoner boliger
År: 
2015-2016

Arealet omfatter 3 eiendommer som i dag er regulert til forretning og industriformål og en kommunal del som er regulert til boligformål.  Tromsø kommune ser behov i denne sammenheng for å regulere inn helhetlige trafikkløsninger, spesielt for gående. I forlengelsen av dette er vegstrekningen Sommerfeldts gate, Borgermester Eidems veg og Søren Zakariassens gate tatt med i planområdet.  

Planen dekker et område på 3,9 daa, hvorav den kommunale delen regulert til boligformål utgjør o,37 daa.  I tillegg kommer veigrunn.  Planlagt nytt formål er boliger i kombinasjon med forretning/kontor. 

Planen skal i hovedsak legge til rette for boligbebyggelse/blokkbebyggelse. Bygning mot Erik Vangbergs (EV) gate forutsettes revet, og bygning mot Forsøket skal bygges på med to boligetasjer. I vestre del av området legges det til rette for oppføring av boligblokk med parkeringskjeller og boder under boligene. Biladkomst til planområdet er fra Forsøket. Tilgrensende kommunal boligtomt i sør inngår i planområdet og foreslås som en utvidelse av boligblokken med felles adkomst/ parkeringsanlegg. Sentralt i området og mot tilgrensende lekeplass i sør og naboeiendom mot sørøst, etableres felles uteoppholdsareal.

 

Prosjekterende: 

Lars Krane
Inger Reiersen
Paul B. Pincus
Ruth Pedersen

 

 

Inger Reiersen

+47 47416066