Eidhaugen, Tromsø - detaljreguleringsplan

Oppdragsgiver: 
Blåmann Bygg AS

Planforslaget legger til rette for et nytt boligfelt i tilknytning til eksisterende vei og naboskap i Kaldfjorden. 

 

Størrelse: 
36,2 daa /BRA 4600 m2
Prosjektinformasjon: 
Regulering/konsekvensutredning
År: 
2014-2017
Planen åpner for utbygging av i alt 19 boenheter, trafikkarealer og grønnstruktur. 
 
Området er i dag ubebygd og grenser til et større friluftsområde, og det er en intensjon at områdets grønne karakter skal ivaretas. Det skal etableres felles adkomstvei, ny infrastruktur og lekeplass. Planforslaget legger opp til en lett utbygging med småskala bebyggelse i form av eneboliger og én lavblokk med integrert garasje.
 
Som del av planarbeidet inngår utredning av konsekvenser for reindrift og kulturminner i området.
 

Prosjekterende:

Aina Bjerke

Marjo Kristiina Jussila

Aina Bjerke

+47 41808447