Bergli - Felt B17 - Rekkehus og boligblokker, Tromsø

Oppdragsgiver: 
Nor-Bygg AS/Nord-Tre Entreprenør AS

Gjeldende reguleringsplan for Bergli Nord vedtatt 25.03.09 krever bebyggelsesplan ihht. §28-2 eller tilsvarende plandokument (detaljregulering) ihht. ny PBL for felt B17.

Oppgaven innebærer å utarbeide detaljregulering med bestemmelser og programskisser som  legger til rette for etablering av rekkehus og lavblokker eller terrassert bebyggelse

på delområde B17, Bergli. Grunneier er Nor-Bygg AS. Planen skal utarbeides i tråd med gjeldende reguleringsplan for Bergli Nord.

Størrelse: 
ca 7000 m2 BRA/
Prosjektinformasjon: 
Detaljregulering/Rammetillatelse/Arbeidstegninger
År: 
2012-2014

Oppdragsgiveren planlegger å bygge 38 boenheter: ca. 17 rekkehus 4-roms over 2(3) etasjer på ca. 150 m² BRA på norddelen av feltet og ca. 21 leiligheter på ca. 120 m² BRA på sørdelen av feltet. Samlet BRA inkl. p-kjeller, må ikke overstige 9,7daa * 70% .

Boenheter i forslaget bør tilrettelegges for bygging av elementer eller seksjoner.